Bakan Pakdemirli: Hamside av yasağı süresi 10 gün daha uzayabilir

Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, de­niz­ler­de ham­si­nin bol ol­du­ğu­nu ancak ye­te­ri kadar bü­yü­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Av­cı­lık ya­sa­ğı ko­nu­sun­da eğer 10 gün­lük süre yet­mez­se bir 10 gün daha uza­ya­bi­lir." dedi.

Bakan Pakdemirli: Hamside av yasağı süresi 10 gün daha uzayabilir
14 Ocak 2021 - 09:48

Eko­no­mi Mu­ha­bir­le­ri Der­ne­ğin­den (EMD) ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, EMD Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­riy­le bir araya geldi.

Pak­de­mir­li, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, de­niz­ler­de balık po­pü­las­yo­nu­nun art­tı­ğı­nı, hem kul­lan­ma hem de ko­ru­ma den­ge­si­ni gö­zet­tik­le­ri­ni bil­dir­di.

De­niz­le­ri ya­kın­dan takip et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Pak­de­mir­li, is­ti­la­cı tür­ler ara­sın­da sa­yı­lan balon ba­lı­ğın­da kuy­ruk ba­şı­na ve­ri­len ödül sis­te­mi­nin ba­şa­rı­lı bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu­nu ifade etti.

Pak­de­mir­li, balon ba­lı­ğıy­la il­gi­li genel bir sı­kın­tı ol­ma­dı­ğı­nı ama ted­bir­li git­tik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak şun­la­rı kay­det­ti: "Des­te­ği­miz devam edi­yor. Anaç­la­rıy­la il­gi­li des­te­ği ve­ri­yo­ruz. Bun­dan do­la­yı balon ba­lı­ğı po­pü­las­yo­nu­nu azalt­tık. Bu av­lan­ma ile diğer balık po­pü­las­yo­nu­nun ya­şa­ma­sı­na imkan sağ­lan­dı. Balon ba­lı­ğı­nın dokuz türü bu­lu­nu­yor. Diğer küçük tür­de­ki balon ba­lık­la­rı­nın av­lan­ma­sı için de des­tek ver­me­yi plan­lı­yo­ruz."

Ka­ra­de­niz'de ve İstan­bul Bo­ğa­zı'nda 10 gün için ge­ti­ri­len hamsi av­la­ma ya­sa­ğı­na de­ği­nen Pak­de­mir­li, ham­si­le­rin boy­la­rı­nın küçük ol­ma­sı­nın temel ne­de­ni­nin çev­re­sel ve ik­lim­sel fak­tör­ler ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Pak­de­mir­li, "De­niz­le­ri­miz­de hamsi bol ancak ye­te­ri kadar bü­yü­me­di. Av­cı­lık ya­sa­ğı ko­nu­sun­da eğer 10 gün­lük süre yet­mez­se bir 10 gün daha uza­ya­bi­lir." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum